د مياعبدالحكيم نانا صاحب په باره كښې د مؤرخينو مغالطې او له رحمان باباسره د هغۀ ممكنه ملاقات The misperception of historians pertaining to Mian Abdul Hakim Nana Sahib and his probable meeting with Rahman Baba

عبدالکريم بريالی Abdul Karim Baryalai

Continue Reading

د علامه اقبال رح د فارسي منظومو آثارو پښتو ژباړې او ژباړونكي The translators and Pashto translations of Allama Iqbal’s Parsi’s versified literary works

ډاکټر عبد الروف رفيقي Dr.Abdul Raouf Rafiqui

Continue Reading