د پير محمد کاکړ د فکر اسلوب او شعري مقا م Poetic rank and ideological elegance of Peer Muhammad Kakar)

شاه بانو،

ډاکټر فيض الله خان پانېزی

Shah Bano, Dr Faizullah khan panezai

Leave a Reply

Your email address will not be published.