د پښين او مستونګ په قبائيلي دودونو د براهوي او پښتو د شاعري اثرات Impacts of the poetry of Pashto and Bravi on tribal customs of Pishin and Mastung

ياسمين ايوب Yasmeen ayoub

Leave a Reply

Your email address will not be published.