د ناول”طالبه خدای که به ملا شې“ تحليلي څېړنه(د تحليل نفسي په رڼا کښې) A Study of The Novel “Taliba Khudi Ka Ba Mullah Shey”: in the light of Psycholanalysis

شريف خان،

عبدالرحمان کاکړ Sharif Khan,Abdul Rehman Kaker

Leave a Reply

Your email address will not be published.