پښتني خويونه او دودونه د خوشحال خان خټک د شاعرۍ په رڼا کښې Attitude and customs of Pashtunwali depicted in the poetry of Khushal Khan Khattak

ډاکټر

سيدباچاآغا Dr.Syed Bacha Agha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *