د سهېلي پښتونخوا د اولسي ادب ارتقاء،معنويت او هيئتونه The Geners And Poetic Construction Of Pashto Folklore In South-Pashtunkhwa

فېض الله پانېزی Faizullah Panezai

Leave a Reply

Your email address will not be published.