د مياعبدالحكيم نانا صاحب په باره كښې د مؤرخينو مغالطې او له رحمان باباسره د هغۀ ممكنه ملاقات The misperception of historians pertaining to Mian Abdul Hakim Nana Sahib and his probable meeting with Rahman Baba

عبدالکريم

بريالی Abdul Karim Baryalai

Leave a Reply

Your email address will not be published.