د خوشحال بابا د شاعرۍ په رڼا كښې يوه فقيهي مسئله A Theological Problem in Light of the Khushhal’s poetry

سيد باچا آغا،حافظ رحمت نيازي Syed Bacha Agha,Hafiz Rehmat Niazi

Leave a Reply

Your email address will not be published.