د غني خان په شاعرۍ کښې د حسن او عشق ازانګې Reflection of Beauty and affection in the poetry of Ghani Khan

ډاکټر نصرالله وزير Dr. Nasrullah wazir

Leave a Reply

Your email address will not be published.