د اجمل خټک افسانو کښې د ښځينه کردار فکري او تنقيدي جائزه (Critical analysis of feminism in Ajmal Khattak’s fiction)

طارق خان (Tariq Khan)

Leave a Reply

Your email address will not be published.