د ولي خان په نثر کښې د متلونو او ټپو استعمال (The use of proverbs and folklore in Wali Khan ‘s poetry)

ډاکټر ګل منير

سيد ظفر الله بخشالے (Dr. Gul Munir , Syed Zafarulla Bakhshali)

Leave a Reply

Your email address will not be published.