د پښتو ژبې لرغونې رېښې (The genesis of Pashto Language)

فريد اثرجان (Farid Asar Jan)

Leave a Reply

Your email address will not be published.