HANKEEN
PAKHTO
KARONJHAR
AL-BURZ

BAHTAHI
SINDHI BOLI
KANJHAR
TAKTOO

MAARI
KALACHI
KHOOJ